Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Indonesia

Vooraf
Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Indonesia.
Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in  de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI  regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Indonesia.
Maria Blom
Voorzitter/Penningmeester
15 mei 2010

Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
• Het maken van een werkplan voor het werven van sponsoren en donateurs;
• Het opstellen van een compacte en praktische beoordeling en toekenning procedure;
• Het aanvragen van de ANBI status.

1.1 Het maken van een werkplan voor het werven van fondsen
We willen een werkplan opstellen waarmee we zoveel mogelijk kapitaal bijeen willen brengen, waarmee we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.
Stichting Indonesia heeft vooralsnog de intentie om de eerste jaren te komen tot een uitkeringsbedrag van € 5.000,-
Om dit te kunnen doen zullen er sponsors en donateurs geworven moeten worden.
Bedrijven en particulieren zullen worden aangeschreven met de vraag aan haar doelstelling bij te dragen, door financiële giften te doen.

1.2 Het opstellen van een compacte en praktische beoordeling en toekenning  Procedure
In ieder geval in de eerste jaren van het bestaan zal het bestuur van de Stichting Indonesia zelf de doelen in Indonesië beoordelen, welke financieel ondersteund gaan worden.
In een later stadium kan dit gebeuren door een contactpersoon in Indonesië.
Hierdoor neemt de objectiviteit toe en kan de Stichting sneller ter plaatse werken.

1.3 Het aanvragen van de ANBI status
Het bestuur is van mening dat Stichting Indonesia van algemene nut voor de samenleving  is. Om die reden wil de stichting graag de ANBI status verwerven, om het zo voor  bedrijven en particulieren aantrekkelijker te maken te doneren aan de Stichting Indonesia.

De werkzaamheden
De werkzaamheden van Stichting Indonesia zijn:
• Het werven van financiële middelen;
• Het beheer van deze gelden;
• Het beoordelen van aanvragen;
• Het toekennen van financiële bijdragen;
• Het toezien op de juiste besteding van deze bijdragen;
• Het verzorgen van publiciteit voor de activiteiten van de stichting;
• Het voeren van administratie en secretariaat.

Werving van financiële middelen.
De werving van deze middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier door het verzenden van brieven en het publiceren van de doelstelling en activiteiten van de stichting in de plaatselijke media en op de website van de stichting.
Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een  bijdrage geven, wil de stichting incidentele donaties ontvangen van particulieren die de  doelstelling onderschrijven. Met andere woorden….alles is welkom.

Beheer van fondsen.
Het kapitaal van Stichting Indonesia wordt beheerd door de penningmeester van de Stichting zelf.
De directe kosten zijn minimaal. In de aanloop verwacht de stichting €600,- nodig te  hebben aan notariskosten, publiciteitsmateriaal en het ontwikkelen van een  website. Dit laatste gebeurd kosteloos door een vrijwilliger.
De jaren daarna worden de directe kosten op niet meer dan € 300,- geraamd en  hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, secretariaatskosten en eventuele kosten voor opgave van belastingen.

Besteding van de gelden.
De besteding van de gelden gebeurt door het toekennen van financiële bijdragen op basis  van de bij het secretariaat binnengekomen aanvragen. De bestedingen hebben te maken  met het ondernemen van bijzondere activiteiten die anders voor de aanvrager onmogelijk  zijn om te ondernemen.
Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Indonesia is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 50043315  als de Stichting Indonesia, adres St. Antoniusstraat 68  5144 AE te Waalwijk.
Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
Mevrouw M. (Maria) Blom : voorzitter/penningmeester
De heer R. (Roy) Klein : secretaris
Mevrouw T. (Toos) Quirijns
Het fiscaal nummer van de stichting is 8225.11.721.
Nieuwsbrieven worden op de website gepuliceerd.
(zie http://www.stichtingindonesia.nl).
Jaarverslagen kunnen door belangstellenden worden opgevraagd via info@stichtingindonesia.nl.
Contacten met de Stichting Indonesia verlopen via:
Tel.nr. 0416-331516
info@stichtingindonesia.nl
Postadres: Stichting Indonesia
St. Antoniusstraat 68
5144 AE  Waalwijk