Financieel overzicht 2015

Balans

                                                    31-12-2015                   31-12-2014                             31-12-2013

Activa

Liquide middelen                              2.158                              1.297                                          859

                                                           2.158                              1.297                                          859

 

Passiva

Eigen vermogen                                2.123                              1.262                                          859

Kortlopende schuld                               35                                   35                                              0          

                                                           2.158                               1.297                                          859

 

Opbrengsten en uitgaven

                                                            2015                               2014                                        2013

 

Donaties/giften                                 2.545                              4.635                                       3.065

Resultaat evenementen                        –                                1.579                                           823

Totaal opbrengsten                          2.545                             6.214                                        3.888

Algemene kosten                                                    182                               150

Bankkosten                             144                          156                               104                      

Totale kosten                                       144                               338                                            254

Resultaat voor 

projectuitgaven                                 2.401                              5.876                                        3.634

Uitgaven inzake project

Stichting Indonesia                          1.540                              5.473                                        3.774         

 

Netto resultaat                                     861                                 403                                          140-

 

 

www.stichtingindonesia.nl